Kirche in den Gemeinden Semlow im Amt Ribnitz-Damgarten, Eixen im Amt Recknitz-Trebeltal, Weitenhagen im Amt Franzburg-Richtenberg -
Landkreis Nordvorpommern, Land Mecklenburg-Vorpommer; Kirchengemeinde Semlow - Eixen im Kirchenkreis Stralsund, Pommersche Evangelische Kirche

kosssciólll ewangelicki semlow, eixen

Semlow, kośssciółll ewangelicki
Unikatowa pośssród ewangelickich kośssciołllów Pomorza Przedniego, kompletnie zachowana polichromia śsscian i sklepienia w stylu późzznej szkołlly nazareńnnskiej.
Budowa zewnęeetrzna: kamieńnn, preziterium na planie kwadratu, zakrystia na stronie połlludniowej, wieżzza zachodnia, pocz. XIII wieku. Od 1790r. wieżzza posiada kopułllowe nakrycie. W 1861 zostałll odrestaurowany fronton wschodni. Wnęeetrze: płllaskie sklepienie, w prezbiterium sklepienie krzyżzzowe. Malowidłlla śsscienne i sufitowe wykonane zostałlly w 1861 roku przez Carla Juliusa Milde’a przedstawiająaa sceny starotestamentowe, postacie proroków m.in. Jana Chrzciciela, postacie muzykująaacych aniołllów i archaniołllów, przedstawienie Sąaadu Ostatecznego.
Wyposażzzenie: nadstawka ołlltarzowa wykonana w 1723 roku przez Eliasa Keßler’a. Ambona pochodzi z 1590 roku. Ośssmioboczna drewniana chrzcielnica z 1576r., z namalowanymi scenami biblijnymi. Krucyfiks z rzeźzzbionymi symbolami ewangelistów z II połll. XV wieku, postacie aniołllów wykonane przez Keßler’a w 1727r., empora z 1595r. Organy wykonane zostałlly w 1913 roku w Stettinie przez Barnima Grüneberg’a. Barokowe drewniane epitafium Christopha von Behra († 1706). Dzwony: trzy dzwony pochodząaace kolejno z XIV wieku, z roku 1447 oraz z 1611r.
Dziedziniec: portal dziedzinca z cegłlly z przełll?omu XV i XVI wieku. Warte zobaczenia zabytki w okolicy: kaplica cmentarna z roku 1880/81 wykonana przez Waltera, Berlin. Zamek z okołllo 1825 roku - Friedrich Buttel, po roku 1945 w znacznym rozmiarze uproszczony. Park XIX wiek.

Eixen, kośssciółll ewangelicki
Późzznogotyckie retabulum z wartośssciowymi, rzeźzzbionymi figurami i malowidłllami tablicowymi
Budowa zewnęeetrzna: bryłlla głllówna kośssciołlla z kamienia, półllnocna zakrystia z połll. XIII wieku. Na frontonie wschodnim bogate dekoracje kamienne. Na śsscianie połlludniowej dwa portale uskokowe, na śsscianie półllnocnej zamurowana „brama zmarłllych“.
Wnęeetrze: przygotowane pod sklepienie, płllaskonakryte, w 1992r. zrekonstruowano późzznorenesansowąaa wersjęee. Polichromia z przełllomu XIII i XIV wieku. Na śsscianie wschodniej dużzza postaćcc przedstawiająaaca śssw. Krzysztofa, po prawej stronie przedstawienie innego śsswięeetego. Oba dziełlla z począaatku XIV wieku.
Wyposażzzenie: retabulum ołlltarza z XVII wieku z malowidłllami tablicowymi przedstawiająaacymi Ukrzyżzzowanie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąaapienie Chrystusa, XVIII wiek. Na predelli przedstawienie pokłllonu Trzech Króli, Wieczerzy Pańnnskiej oraz Góry Oliwnej z II połll. XVI wieku, skrzydłlla retabulum z płllaskorzeźzzbami figuralnymi z ok. 1535/40 roku, na odwrocie malowidłlla przedstawiająaace postaci śsswięeetych. Ambona z 1744r. - Michael Müller, Stralsund. Chrzcielnica z wapienia z XIII wieku. Konfesjonałll z XVII wieku z malowidłllami przedstawiająaacymi Apostołllów. Lożzza fundatora z XVIII wieku. Organy z roku 1853 - Friedrich A. Mehmel, Stralsund.
Dzwony: dwa dzwony: z brąaazu niedatowany oraz ze stali z roku 1961r.
Dziedziniec: wolnostojąaaca dzwonnica z 1888 roku.

Leplow, kośssciółll ewangelicki pod wezwaniem śssw. Katarzyny
Budowa zewnęeetrzna: szeroka bryłlla z masywnego kamienia z dobrze wyważzzonymi proporcjami, II połll. XIII wieku. Historia budowli w znacznej częeeśssci nieznana. W 1687r. kośssciółll zostałll zdewastowany, w czasie prac renowacyjnych zmieniono formęee okien. W latach 60-tych XX wieku opuszczony, zniszczeniu uległlla połlludniowa zakrystia, wieżzza i organy.
Z inicjatywy wspólnoty kośsscielnej i mieszkańnnców odrestaurowany w latach 90-tych XX wieku. Nadbudowano nowy dach i odnowiono mur okalająaacy kośssciółll i dziedziniec, odnowiono wnęeetrze.
Wnęeetrze: sklepienie płllaskie, pod nim starsze z barokowąaa polichromiąaa.
Wyposażzzenie: wielokąaatna ambona, zachodnia empora na kolumnach, marmurowa chrzcielnica z XIX wieku.
Dzwony: oba dzwony z począaatku XX wieku.
Dziedziniec: wolnostojąaaca dzwonnica, mur z kamienia – w latach 90-tych XX wieku odnowiony.

SeKiHerb
EiKiLuft
LeKiHerbst

Impressum: Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Semlow - Eixen: Evangelisches Pfarramt, Bad Sülzer Straße 1, 18334 Eixen
Erklärung: Für den Seiteninhalt, auf den ein Link von unseren Seiten führt, sind wir nicht verantwortlich.